MIQUEL SOLÍS

  La meva pintura ha anat madurant amb el temps a partir d'un llarg i profund estudi

Mi pintura ha ido madurando con el tiempo a par​tir de un largo y profundo estudio

My painting has been maturing over time from a long and deep study